Trivselregler

Här är några punkter hämtade från Brf Brolyckans trivselregler:

 

 

Förändringar av våra bostadsrättsradhus

 

Ditt ansvar som bostadsrättshavare framgår av våra stadgar. Du har själv skyldighet och rätt att underhålla de delar av din bostad som du som bostadsrättshavare ansvarar för. Förändringar av våra gemensamma byggnader och mark beslutar annars föreningens styrelse om. Om du vill förändra något i din bostad och är osäker om vad som gäller så frågar du styrelsen. Markiser får monteras utan godkännande, men i någon eller några av färgerna grått, blått, gult eller vitt.

 

Trivselfrågor

 

Tänk på att en eller två av väggarna är dina grannars vägg. Tänk på att inte störa dina grannar. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 23.00 och 06.00, då vi bör iaktta största möjliga tystnad. När vi anordnar fest i den egna bostaden bör vi meddela grannarna och visa hänsyn. Bilkörning inom området skall vara av karaktären krypkörning.

 

Utomhus

 

Uteplatser, gräsmattor och häckar närmast våra bostäder ansvara vi själva för som bostadsrättshavare. Gräsklippare och diverse andra redskap finns att låna i kvartersstugan. Vissa bostadsrättshavare har genom nyttjanderättsavtalet med föreningen valt att disponera och ta ansvar för ytterligare mark kring sin bostad. Eventuella nyttjanderättsavtal tillhör bostadsrätten och förs, vid försäljning, över till köparen av bostadsrätten.

 

Ombyggnad och tillbyggen

 

Yttre ombyggnader av våra bostäder ansvarar styrelsen för. Det finns möjlighet för bostadsrättsinnehavare att göra tillbyggnader såsom carport, förråd och uterum. Vid tillbyggen måste ansökan ske till föreningens styrelse för godkännande samt mot kommunen (för att få bygglov). Den sökande gör en enklare skiss med en beskrivning och lämnar till styrelsen. I nästa steg får den sökande ta kontakt med kommunen. Även vid andra enklare tillbyggen såsom spaljé, utedäck eller andra större förändringar på framsidans trädgårdar måste ansökan lämnas till styrelsen för godkännande. Den löpande skötseln av tillbyggena svarar respektive bostadsrättsinnehavare för. Om bostadsrätten överlåts övergår skötseln till köparen. När vi målar våra tillbyggen använder vi samma färgkod som finns på våra hus.

 

Ekonomi

 

Föreningens enda inkomstkälla är de avgifter vi alla betalar månadsvis. Dessa avgifter skall täcka alla föreningens utgifter. Föreningens utgifter består bl.a. av räntor på våra gemensamma lån, uppvärmning, yttre underhåll, trädgårdsskötsel och sophantering. Det finns en underhållsplan för fastighetens yttre miljö. Den inre underhållet av respektive bostad ansvarar respektive bostadsrättsinnehavare för. Någon inre fond finns inte i föreningens regi. Vi betalar alla gemensamt genom föreningen för värme, varmvatten och vatten. Kom ihåg att spara på vattnet, speciellt varmvattnet. Komposterbart avfall slänger vi i särskilda bruna kärl. Använd kommunens stationer för källsorterade sopor. Tyngre avfall lämnas vid kommunens återvinningscentral i Öjersjö. Lättare trädgårdsavfall, såsom gräs och tunna pinnar kastar vi i föreningen trädgårdskomposter. Resterande sopor läggs i plastkärlen inne i kvartersstugan.

 

Vår säkerhet och vårt ansvar

 

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Var därför uppmärksam på ovanliga inslag både dagtid och nattetid. Meddela närmaste granne vid resa så att denne kan vara extra uppmärksam på bostaden. Be grannen ta in posten, klippa gräsmattan etc.